ปุ๋ยใส่มะม่วง

การใช้บุญพืชกับมะม่วง

ปุ๋ยใส่มะม่วง 

มะม่วงสามารถปลูกและผลิดอกออกผลได้ดีในพื้นที่ทุกจังหวัด ยกเว้น บางจังหวัดในที่มีปริมาณฝนตกมาก และการกระจายของฝนเกือบตลอดปี เป็นพืชที่ชอบอากาศร้อน และทนต่ออากาศที่ร้อนและแห้งแล้งได้ ไม่ชอบอากาศที่เย็นจัด  ดินที่เหมาะสมปลูกคือ ดินร่วน ดินร่วนปนทราย ที่อุดมสมบูรณ์ด้วยอินทรีย์วัตถุ มีธาตุอาหารอย่างเพียงพอ ระบายน้ำได้ดี มีสภาพเป็นกรดอ่อนๆ ถึงเป็นกลาง (pH. 6.5 – 7.5)

ฤดูปลูก
ควรปลูกตอนต้นฤดูฝน หรือในประมาณเดือนพฤษภาคม – กรกฎาคม เพื่อให้มะม่วงตั้งตัวได้เร็วขึ้น เนื่องจากในฤดูฝนอากาศมีความชุ่มชื้นดี ทำให้มะม่วงตั้งตัวได้เร็ว และเป็นการสะดวกไม่ต้องรดน้ำในระยะแรก

การใส่ปุ๋ย
แนะนำใช้ปุ๋ยสูตรบำรุงต้นสะสมอาหาร หว่านต้นละ 3-4 กก./ต้น/ ปี เป็นประจำทุกๆ ปี เพื่อปรับปรุงดินให้ร่วนซุย เหมาะต่อการเจริญเติบโตของต้นมะม่วง อาจใส่ปีละสองครั้งคือ ต้นฝน และปลายฝน การใส่ปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินนอกจากจะช่วยทำให้ดินดี มีธาตุอาหารเพิ่มขึ้นแล้ว ยังช่วยให้ปุ๋ยเคมีที่ใส่ลงไปนั้นถูกนำมาใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้น

ปริมาณการใส่ปุ๋ย สามารถใช้ปุ๋ยบุญพืชหว่านเดี่ยวสลับกับปุ๋ยเคมีหรือสามารถใช้ผสมร่วมกันในอัตราแนะนำเบื้องต้น บุญพืชต่อเคมี 3:1 ส่วน โดยสามารถปรับเพิ่มลดปริมาณปุ๋ยตามสภาพดิน

โดยหลักคิดอย่างคร่าวๆ ได้ดังนี้คือจำนวนกิโลกรัมของปุ๋ยที่ใส่ต่อต้นต่อปี เท่ากับครึ่งหนึ่งของอายุของต้นมะม่วง เช่น มะม่วงอายุ 2 ปีใส่ 1 กิโลกรัม อายุ 3 ปีใส่ 1.5 กิโลกรัม อายุ 8 ปี ใส่ 4 กิโลกรัม เรื่อยไป จนถึงมะม่วงอายุ 10 ปีใส่ 5 กิโลกรัม หลังจากมะม่วงอายุ 10 ปีขึ้นไปแล้วไม่ยึดหลักดังกล่าวนี้ แต่ดูจากผลผลิตมะม่วงแต่ละปี ถ้าปีที่แล้วให้ผลมาก ก็จำเป็นต้องเพิ่มปริมาณปุ๋ยให้มากขึ้นตามส่วน และยังขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของดินด้วย

วิธีใส่ปุ๋ย เมื่อต้นยังเล็กอยู่ ควรใช้วิธีขุดพรวนดินตื้น ๆ รอบๆ ต้น ในรัศมีทรงพุ่ม แบ่งจำนวนปุ๋ยที่จะใส่ออกเป็น 4 ส่วน ใส่ปุ๋ยบริเวณรอบๆ ทรงพุ่มตรงบริเวณที่พรวน ประมาณ 3 ส่วน อีก 1 ส่วนโรยบนพื้นดินภายในทรงพุ่ม แต่ควรระวังอย่าใส่ปุ๋ยให้ชิดกับโคนต้น เพราะปุ๋ยจะทำให้เปลือกของลำต้นเน่า และจะทำให้มะม่วงตายได้ จากนั้นจึงรดน้ำให้ชุ่ม ส่วนในต้นที่โตแล้ว อาจใช้วิธีขุดเป็นรางดินรอบต้นภายในรัศมีของทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยแล้วกลบดิน รดน้ำให้ชุ่ม ส่วนภายในบริเวณทรงพุ่มให้ขุดพรวนเพียงเล็กน้อย แล้วหว่านปุ๋ยเช่นเดียวกัน เหตุผลที่ใส่ปุ๋ยรอบบริเวณรัศมีทรงพุ่ม เพราะรากที่หาอาหารได้แก่รากฝอย จะอยู่มากในบริเวณรัศมีทรงพุ่ม หลังจากใส่ปุ๋ยแล้วควรรดน้ำตาม

ทางใบ
มีการกำจัดโรค หนอนแมลง ช่วงแตกยอด แทงช่อดอก และช่วงติดผล หากไม่ดูแลกำจัดในช่วงดังกล่าวก็จะส่งผลถึงการติดดอกออกผลของมะม่วงได้ ฉีดพ่นต้าร์ต้าร์ สูตรไม้ผลช่วงในช่วงหลังเก็บเกี่ยวและแต่งกิ่ง ช่วงติดผลขนาดหัวไม้ขีดไฟ สามารถผสมร่วมสารกำจัดแมลงได้ อัตรา 20-40cc ต่อน้ำ 20 ลิตร

การกำจัดวัชพืช
ควรดูแลรักษาความสะอาด และกำจัดวัชพืชพวกหญ้าไม่ให้ขึ้นในบริเวณทรงพุ่มและบริเวณใกล้เคียง สำหรับในฤดูแล้งควรใช้หญ้าแห้ง ฟาง คลุมโคนต้นบริเวณรอบๆ ทรงพุ่มเพื่อรักษาความชื้นในดินให้คงอยู่

การตัดแต่งกิ่ง
ควรตัดกิ่งกระโดงที่ขึ้นแข่งกับลำต้นทิ้งให้หมด และตัดกิ่งที่ไม่ได้ระเบียบ หรือกิ่งที่มีโรคและแมลงทำลายออกทิ้งเสีย  ควรตัดแต่งหลังจากเก็บผลแล้ว รอยแผลที่ตัดแล้วควรใช้สารป้องกันเชื้อรา หรือปูนขาว หรือปูนกินกับหมากทา เพื่อกันแผลเน่าเนื่องจากเชื้อรา การตัดอย่าตัดไว้ตอ ควรตัดให้แผลเรียบสนิทไปกับลำต้นหรือกิ่งใหญ่