ให้น้ำลำไย

ให้น้ำลำไย..ใครว่าไม่สำคัญ

ให้น้ำลำไย

ให้น้ำลําไย โดยวิธีการต่างๆ มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้น้ำซึมลงเปียกดินในทรงพุ่ม ถึงความลึกประมาณ 40 เซนติเมตร ขึ้นไป เพราะรากลําไยส่วนใหญ่แพร่กระจายอยู่ในดินที่ระดับความลึกนี้
แบ่งออกได้  3 วิธี คือ

    1. วิธีให้น้ำทางผิวดิน
    2. วิธีโดยสปริงเกลอร์
    3. วิธีโดยน้ำหยด

ให้น้ำลำไย

✔การให้น้ำแก่ต้นเล็กที่มีอายุ 1-2 ปี การให้น้ำแก่ต้นลําไยปลูกใหม่ในระยะ 2 ปีแรก เกษตรกรจะให้โดยวิธีใดก็ได้ตามความเหมาะสมของพื้นที่ แหล่งน้ำ และทุนทรัพย์ที่จะลงทุน และควรพิจารณาวางระบบเผื่ออนาคตที่ต้นโตขึ้นด้วย โดยทั่วไปแล้วระยะเวลารดน้ำประมาณ 4-5วัน (รดให้ดินเปียกกว้าง 1.0 เมตร)

✔การให้น้ำแก่ต้นลําไย อายุ 3 ปีขึ้นไป การให้น้ำโดยทางผิวดินเป็นการให้น้ำที่ให้ครั้งหนึ่งๆ ปริมาณมาก เพื่อให้ดินที่ควรลึกอย่างน้อย 30-40 เซนติเมตร อุ้มน้ำไว้ให้มากที่สุด ทําให้ต้นลําไยค่อยๆ ใช้ได้หลายวัน ปริมาณน้ำที่ต้องให้ครั้งหนึ่งๆ จึงขึ้นอยู่กับขนาดทรงพุ่มและปริมาณน้ำที่ต้นลําไยใช้ประโยชน์


🟢กรณีมีฝนทิ้งช่วงควรมีการให้น้ำเพื่อไม่ให้ลำไยชะงักโต
🟢ในเดือนพย.-ธค. เมื่อจะทำสารให้งดการให้น้ำลำไย เพื่อป้องกันการแตกใบอ่อน และเพิ่มโอกาสในการสร้างดอก
🟢เมื่อลำไยเริ่มติดดอกเริ่มให้น้ำเมื่อลำไยแทงช่อดอก > 60% ขึ้นไป และมีความยาวช่ออย่างน้อย 3 นิ้ว โดยเริ่มให้ในริมาณน้อยๆ แล้วค่อยๆเพิ่มปริมาณ

 

ให้น้ำลำไย

*ตารางความต้องการน้ำรายวันของลำไยตามขนาดทรงพุ่ม (สมชายและคณะ2549)