ปุ๋ยใส่มันฝรั่ง

การใช้บุญพืชกับมันฝรั่ง

บุญพืชสำหรับมันฝรั่ง

การปลูกมันฝรั่งควรมีการเตรียมดินให้ดีก่อน โดยควรมีการเตรียมดินโดยไถดินให้ลึกอย่างน้อย 20 เซนติเมตร ตากดินไว้ก่อนปลูกประมาณ 10-15 วัน หากดินแน่นแข็ง หรือดินเป็นกรดจัด แนะนำใช้พลังบุญพืชหว่านรองพื้นอัตรา 50 กก./ไร่ จึงไถพรวนแล้วยกร่องปลูก

ฤดูปลูก
ฤดูปลูกปกติ เริ่มปลูกปลายพฤศจิกายน-ต้นธันวาคม เก็บเกี่ยวประมาณปลายเดือนมีนาคม นอกฤดู เริ่มปลูกเมษายน เก็บเกี่ยวประมาณสิงหาคม

การใส่ปุ๋ย
ควรใช้บุญพืชร่วมกับปุ๋ยเคมี แบ่งใส่ 3 ครั้ง

📌ครั้งที่ 1 ใช้ ใช้พลังบุญพืช อัตรา 50 กก./ไร่ หว่านรองพื้นตอนไถพรวนยกร่อง

📌ครั้งที่ 2 เมื่อมันฝรั่งอายุ 25-30 วัน ใส่ปุ๋ยพลังบุญพืชร่วมปุ๋ยเคมี อัตรา 50 กก./ไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปโรยข้างแถว แล้วพูนโคนกลบ

📌ครั้งที่ 3 เมื่อมันฝรั่งช่วงลงหัว อายุ 45-60 วัน ใส่บุญพืช ช่วงบำรุงผลสร้างเนื้อ ร่วมปุ๋ยเคมี อัตรา 50 กก./ไร่ คลุกเคล้าให้เข้ากัน แล้วนำไปโรยข้างแถว แล้วพูนโคนกลบ

ทางใบ ฉีดพ่นต้าร์ต้าร์สูตรไม้ผล อัตรา 200-400 ซีซี ต่อน้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทุก 10-15 วัน/ตามรอบการฉีดพ่นสารกำจัดแมลง

การให้น้ำ

มันฝรั่งเป็นพืชที่ต้องการน้ำสม่ำเสมอ ความถี่ของการให้น้ำจะผันแปรตามระยะการเจริญเติบโต ช่วงแรกปลูกควรให้น้ำปริมาณน้อยเพียงพอต่อการงอก หลังงอกแล้วให้น้ำปริมาณมากขึ้นและสม่ำเสมอ หลังจากลงหัวแล้วถ้าได้น้ำไม่สม่ำเสมอจะให้หัวที่มีลักษณะผิดปรกติ อย่าให้น้ำแฉะเกินไป หากแฉะเกินไปจะทำให้รูหายใจที่หัวมันฝรั่งขยายใหญ่ขึ้น ทำให้ผิวไม่สวย และมีโอกาสเน่าเสียได้ง่าย ใกล้ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวควรงดให้น้ำประมาณ 2 สัปดาห์

การเก็บเกี่ยว

เก็บเกี่ยวหัวมันที่แก่เต็มที่ หรือมันฝรั่งมีอายุ 100-120 วัน การขุดควรทำอย่างระมัดระวังและไม่ควรทิ้งไว้กลางแดดเป็นเวลานาน จากนั้นให้นำหัวมันขึ้นผึ่งในร่มที่ระบายอากาศได้ดี ใช้เวลา 7-15 วัน แล้วนำเข้าเก็บในโรงเก็บที่แสงส่องไม่ถึง ระวังอย่าซ้อนทับหัวมันหลายชั้นและสิ่งสำคัญต้องให้มีการถ่ายเทอากาศได้ดี