เงาะ เจ๊สาว อ.แหลมงอบ จ.ตราด

เกษตรกร : เจ๊สาว

พืชที่ปลูก : เงาะ

พื้นที่ : อ.แหลมงอบ จ.ตราด