ยาง พี่สมคิด อ.เมือง จ.ตรัง

เกษตรกร : พี่สมคิด
ผลิตภัณฑ์ : บุญพืช (แถบแดง) สำหรับยางพาราเปิดกรีด
พืชที่ปลูก : ยาง
พื้นที่ : อ.เมือง จ.ตรัง