พืชผัก ยาง ผลไม้ พี่ไข่ อ.เทพา จ.สงขลา

เกษตรกร : พี่ไข่ 

พืชที่ปลูก : พืชผัก ยาง ผลไม้ 

พื้นที่ : อ.เทพา จ.สงขลา